INTEGRITETSPOLICY

Bostads AB Sjöpiren vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att alla personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen – GDPR.

Nedan följer information om hur vi kan använda personuppgifter och vilka rättigheter individer har.

Användande av personuppgifter

Via våra hemsidor har personer möjlighet att ställa frågor, beställa information eller ta kontakt med oss. Vid begäran om kontakt, lämna sådan information som behövs för att efterkomma en begäran samt information för att hålla fortsatt kontakt i det aktuella ärendet. Alternativt fyll i något av våra fasta formulär för kontakt. Vi använder endast personuppgifter som behövs för att uppfylla det aktuella syftet. Uppgifter kan komma att delas med någon av våra samarbetspartners i de fall då en partner behöver engageras för att administrera det aktuella ärendet. I övrigt kommer vi inte att dela information med någon annan part. All eventuell delning med annan part regleras av ett biträdesavtal. När informationen uppfyllt det syfte för vilken den samlades in för kommer alla personuppgifter att gallras eller raderas inom rimlig tidsperiod om inget annat förekommer som rättslig grund som tillhåller oss rätten att spara uppgifterna under en längre period. Exempelvis via lagkrav eller krav från annan myndighet om att utlämna/spara uppgifter för att t ex upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och eller andra brott.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi vidtar alltid tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter skyddas mot förstöring genom olyckshändelse, mot obehörig ändring, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifter, liksom mot annat slag av otillåten behandling av personuppgift.

E-post

Bostads AB Sjöpiren följer Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) rekommendationer angående e-posthantering:

  • När vi mottagit och läst e-post, bedöms det om de eventuella personuppgifterna ska behandlas vidare och var det i så fall ska ske för att uppfylla de krav som gäller för de specifika uppgifterna.
  • Vi skickar inte känsliga personuppgifter via oskyddade e-postmeddelanden.
  • Vi informerar på våra hemsidor om denna policy och länkar till den samma i våra e-post signaturer.
  • Alla inom organisationen är informerade om denna policy och de regler och rutiner som gäller för hur vi behandlar personuppgifter som kan förekomma i e-postmeddelanden.

Dina rättigheter

En person som är registrerad i något av våra system har rätt att få ett utdrag ur våra system med allt som finns registrerat om personen. Registerutdraget är kostnadsfritt för den registrerade en gång per kalenderår. Om personen begär flera registerutdrag i snabb följd har vi rätt att ta ut en administrativ ersättning för att lämna ut materialet eller i vissa fall neka att lämna ut uppgifterna.

En begäran om personuppgiftsutdrag skickas till kontakt@sjopiren.nu.

En begäran kommer att hanteras inom 30 arbetsdagar från att personen i fråga har fått en bekräftelse på att ärendet har registrerats av oss.

Personer har också rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter, ändra uppgifter som tidigare lämnats, eller återkalla ett tidigare lämnat samtycke och meddela att fortsatt behandling av personuppgifter motsättes eller att personen inte önskar ta emot fortsatt information från oss.

Personuppgifter kommer i sådant fall att raderas så snart det är möjligt med hänsyn till andra eventuella åtaganden vi kan ha mot personen. För rättning eller ändring av uppgifter maila oss på kontakt@sjopiren.nu. För att kunna tillgodose personens önskemål om rättning, ändring eller radering ange fullständiga uppgifter samt ange i vilket sammanhang uppgifter har lämnats till oss. Utan denna information, tillsammans med en säker identifiering, saknar vi möjlighet att kontrollera, rätta eller radera personuppgifter.

Vi värnar om att på bästa sätt skydda den personliga integriteten och strävar alltid efter att skydda alla personuppgifter på bästa sätt. 

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.